Side Right
Side Left

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van www.brazilieopmaat.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Brazilië Op Maat. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brazilië Op Maat is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom van het beeldmateriaal berust bij Brazilië Op Maat, Ideia Tours en Embratur. Het intellectueel eigendom van de teksten en andere materialen berust bij Brazilië Op Maat.

Geen garantie voor de juistheid

Brazilië Op Maat streeft naar een zo actueel en accuraat mogelijke website, die foutloos of ononderbroken functioneert. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig, onjuist of niet actueel zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie van derden

Brazilië Op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen, noch voor het gebruik of de beschikbaarheid van die websites.

Wijzigingen

Brazilië Op Maat behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.brazilieopmaat.com op deze pagina.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Start je droomreis vandaag.

Plan intakegesprek